โครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวฯ โดยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าเข้าร่วมงานโครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวฯ โดยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์ชุมชน ในวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ( อาคาร 13 )

อ่านเพิ่มเติม “โครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวฯ โดยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์ชุมชน”

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย เป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม ” อ่านเพิ่มเติม “งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9”

การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อการขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกของประชารัฐด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อ่านเพิ่มเติม “การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐”