การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อการขับเคลื่อนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกของประชารัฐด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ด้วยยุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อ่านเพิ่มเติม “การสัมมนาทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ วันที ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “การปลูกพืชแบบผสมผสาน”

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “การปลูกพืชแบบผสมผสาน” Living book by : ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “การปลูกพืชแบบผสมผสาน””