ติดต่อ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์

0 4297 0021, 0 4297 0094,โทรสาร 0 4297 0022

อีเมลล์

webmaster@snru.ac.th

Social Media