ติดต่อ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์

0 4297 0021, 0 4297 0094, โทรสาร 0 4297 0022

อีเมล

saraban@snru.ac.th

โซเชียลมีเดีย