หัวข้อข่าว

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 63

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับสมัครนักศึกษา

3 มิถุนายน

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Saty Home อยุ่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เอก – โท ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ 63

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา2563