หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมรับฟัง การแสดง วิสัยทัศน์ ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สรรหาอธิการบดี 64

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจ แน่นอน

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒

รับสมัคร ป.โท

แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

ประกาศราชชื่อ 1 ตำบล 1 มหาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับผลการประเมินระดับ A (90.11 คะแนน) โดย สำนักงาน ป.ป.ช.