การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม”ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม “การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

ขอเชิญอาจารย์นักศึกษาเเละบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IELTS

ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้อง ๑๑๓๓ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอาจารย์นักศึกษาเเละบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IELTS”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) รายงานตัว วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี)”