ประกาศปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. จึงจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบางส่วนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ”

ตารางการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบหมายให้งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา สถาบัน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมที่ ๒ สอบวัดระดับ TOEIC ก่อนเรียนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม “ตารางการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2”