การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2566 วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 – 11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม “การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2566”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดย งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต”

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “พัฒนาหลักสูตรยังไงให้ปัง เรียนยังไงให้มีงานทำ”

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เสวนาวิชาการพัฒนาหลักสูตรยังไงให้ปัง เรียนยังไงให้มีงานทํา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ “พัฒนาหลักสูตรยังไงให้ปัง เรียนยังไงให้มีงานทำ””

โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม สัมมนาด้านคอมพิวเตอ์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ”บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาและทิศทางของ Metaverse ในประเทศไทย” โดย ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)

อ่านเพิ่มเติม “โครงการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ “MATAVERSE โลกเสมือนเหนือจินตนาการ””