arit@snru

1 เมษายน 2566

กองนโยบายและแผน

26 ธันวาคม 2565

arit@snru

30 มีนาคม 2566

งานกีฬาจตุรมิตร ครั้งที่ 20

กีฬาประเพณีจตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 20“นนทรีอินทนิลเกมส์” […]

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

29 มีนาคม 2566

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 มีนาคม 2566

arit@snru

23 มีนาคม 2566

arit@snru

22 มีนาคม 2566

arit@snru

18 มีนาคม 2566

arit@snru

15 มีนาคม 2566
1 2 27