โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดทำวิดีโอข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา อ่านเพิ่มเติม “โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563”

เครื่องหมายการค้า “ภูมิภัฏ (BHUMBHAT)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พัฒนาเครื่องหมายการค้า “ภูมิภัฏ (BHUMBHAT)” เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและงานวิชาการของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขทะเบียน 211105809 ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า อ่านเพิ่มเติม “เครื่องหมายการค้า “ภูมิภัฏ (BHUMBHAT)””

ประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

ประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 19.00 น. ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.00 น. ในวันและเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย เว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยได้ อ่านเพิ่มเติม “ประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ”

ประกาศราชชื่อ 1 ตำบล 1 มหาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศราชชื่อ 1 ตำบล 1 มหาลัย”