โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้มาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จึงจัดทำวิดีโอข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา อ่านเพิ่มเติม “โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563”

โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร” อ่านเพิ่มเติม “โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร”

เครื่องหมายการค้า “ภูมิภัฏ (BHUMBHAT)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พัฒนาเครื่องหมายการค้า “ภูมิภัฏ (BHUMBHAT)” เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและงานวิชาการของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขทะเบียน 211105809 ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า อ่านเพิ่มเติม “เครื่องหมายการค้า “ภูมิภัฏ (BHUMBHAT)””