คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

พันธกิจหลัก

พันธกิจสนับสนุน

สำนักงานอธิการบดี


ติดต่อเรา