หัวข้อข่าว

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่สนใจร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง ความเชื่อกับความจริง

โครงการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวฯ โดยการร้อยเรียงผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม เรื่องการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Laboratory Safety) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

Open House 2016 18-20 สิงหาคม 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “Nanostructured Materials Applied in Resistive Memory (RERAM), Memristive Biosensor and Thermoelectric Conversion”

ขอเชิญร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง มนต์เสน่ห์บัวคำกล้วยตากแผ่น

วันภาษาไทยแห่งชาติ “ภาษาไทยที่รัก” ๒๘– ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙