ข่าวเเละประกาศ

ดูทั้งหมด →

การศึกษาใน มรสน.

พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด →

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลและสถิติ

0

คณะ

0

สำนัก

0

สถาบัน

0

บัณฑิตวิทยาลัย

0

หลักสูตร

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

บุคลากร

- ข้อมูล ณ วันที่ 29/05/2567
ติดต่อเรา