หัวข้อข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ

โครงการพัฒนาสื่อการสอนเเละสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย “UP LEVEL ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

ขอเชิญอาจารย์นักศึกษาเเละบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IELTS

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบตรงอิสระ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ประกาศ มรสน เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการประเมินรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบภาค ค.)

บริการคืนหนังสือ 24 ชั่วโมง