มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

8 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1 กุมภาพันธ์ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3 กรกฎาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

22 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

6 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

31 มีนาคม 2566

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 มีนาคม 2566
1 2 23
ติดต่อเรา