หัวข้อข่าว

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อ การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

ประกาศแจ้งปิดระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบอินเทอร์เน็ตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ

สำรวจความคิดเห็นต่อ การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำรวจระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2564

ทุนวิจัยนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไล์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำรวจระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2563

ผลสำรวจ….การ์ดอย่าตก รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑”

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต