หัวข้อข่าว

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

งานสัมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สัมมนาวิชาการแอ่งอารยธรรมสกลนคร

อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

ค่ายภาษาสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ”ภาษาไทยที่รัก”

โครงการอบรมทำผลงานทางวิชาการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา