อัตลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราพระราชลัญจกร
ประจำรัชกาลที่ 9
แห่งราชวงศ์จักรี

ราชภัฏสัญลักษณ์

          ราชภัฏสัญลักษณ์เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด มีสีสัญลักษณ์ตราประจำสถาบัน 5 สี คือ

          สีน้ำเงิน หมายถึง  สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ”

          สีเขียว  หมายถึง  แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

          สีทอง   หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

          สีส้ม     หมายถึง  ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40  มหาวิทยาลัย

          สีขาว   หมายถึง  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อัตลักษณ์ : “บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”

          “บัณฑิตเป็นคนดี” หมายถึง คนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

          “มีจิตสาธารณะ” หมายถึง มีสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอื้ออาทร ต่อผู้อื่น และแบ่งปัน

          “มีทักษะวิชาชีพ” หมายถึง มีความชำนาญในวิชาชีพ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารและเทคโนโลยี

เอกลักษณ์ : “มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส”
          “มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น

สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครธงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

สีประจำมหาวิทยาลัย

เขียว – ชมพู

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย

ปญฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต : ปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

พระพุทธรัชปัญญาบารมี

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูณ)

ติดต่อเรา