หัวข้อข่าว

รับสมัคร กศ.ป. 62

รับสมัครรอบโควตา 2.2

สัปดาห์ห้องสมุด

14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library (eBook) จากสำนักพิมพ์ GALE

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

รับสมัครนักศึกษา62

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561