หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา โท-เอก (ภาคพิเศษ) ปี 2560

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โท – เอก (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี 2560

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ”

ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สัมนาวิชาการมองสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๐