หัวข้อข่าว

แจ้งสถานที่ วันและเวลาสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ขยายเวลา

วันราชภัฏ

มูลมังอีสาน 2561

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร ๑ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พระสงฆ์ 10 รูป)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2561

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

การนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร