หัวข้อข่าว

ตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับนักศึกษา 63

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รับสมัครนักศึกษา

3 มิถุนายน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างปฏิบัติงานสนับสนุนงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Saty Home อยุ่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา เอก – โท ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศมาตรการ เรื่อง ไวรัส COVID-19