การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล              URL/คำอธิบาย
 O1 โครงสร้าง โครงสร้างมหาวิทยาลัย
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 O3 อำนาจหน้าที่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 O4 นยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี
พ.ศ.  2561 – 2564 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
 O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.กฎหมายต่างๆที่เกี่ยว ข้องของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร
1) พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวงฯ/ประกาศกระทรวงฯ
2) ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
2. กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1) ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  2) ข่าวรับสมัครนักศึกษา
  3) ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
   4) ข่าวทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวทุนวิจัย
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
 O8 Q&A 1) ระบบสายตรงถึงอธิการ
  2) Q&A เชื่อมต่อไปยังเพจมหาวิทยาลัย  https://www.facebook.com/snruthailand/มีผู้ตอบคำถามได้แก่
2.1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.2 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
2.3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3) สถิติการตอบคำถาม Facebook Messenger ที่มาจากhttps://www.facebook. com/snruthailand/insights/
 O9 Social Network 1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) เพจเฟสบุ๊ค(FaceBook) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3) ช่อง Youtube เผยแพร่ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4) Line@ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

 O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปฏิบัติงาน  
 O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีรายละเอียดในภาระงานที่สำคัญดังนี้

1) คู่มือการปฏิบัติงานของกองกลาง

2) คู่มือปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
3) วิธีดำเนินการมาตรฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4) คู่มือการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน
การให้บริการ  
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือประชาชนการใช้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับปรับปรุง)
 O15 ้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการ ทั้งหมดแยกตามคณะ 
O16
ายานผลการสำรวจความพึงอใจการให้บริการ 1) รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 O17 E – Service 1) ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
2) ระบบแจ้งชำระค่าสมัครออนไลน์
3) ระบบยืมคืน หนังสือออนไลน์
4) บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
5) ระบบบริหารการศึกษา
6) ระบบทุนสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย
7) บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
8) ระบบขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
9) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน 1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2)
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.)และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 1. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 
    2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  1) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://lps.snru.ac.th หัวข้อ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ 
   2) ร้องเรียนผ่านทางE-mail (E-mail : natichai@snru.ac.th)
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1) สายตรงอธิการบดี
  2) เพจเฟสบุ๊ค(FaceBook) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  3) Youtube  สถาบันวิจัยฯ
  4เฟสบุ๊คแฟนเพจ สถาบันวิจัยฯ
  5)  เฟสบุ๊คแฟนเพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1) กระดานถามตอบของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการรับสมัครนักศึกษา
  2) ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ สถาบันวิจัยฯ
  3) ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้คำแนะนำ ใน Youtube สถาบันวิจัยฯ 
  4) ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนทนาเพจเฟสบุ๊คสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

        ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  O34 เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

 

  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
อยู่ระหว่างดำเนินการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1) แนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
  2) นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1) คำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  2) ภาพกิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ  6 เดือน
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

2) แนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

ติดต่อเรา