บุคลากร

บุคลากรคน
ข้าราชการ  99
ลูกจ้างประจำ 8
พนักงานราชการ 24
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา533
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน258

บุคลากร (ข้อมูลจากระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

ติดต่อเรา