MOU

ด้านการศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ทำขึ้น ณ ห้องประชุมศรีคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร


ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการบูรณาการการถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกับโครงการเครือข่ายระบบบริหารข้อมูลนำชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพา (Museum Pool) ร่วมกับ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีการแข่งขัน The Best Museum Pool Awards 2021 ทั้งหมด 33 ทีม จาก 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการประกวดผลการเข้าร่วมแข่งขัน The Best Museum Pool Awards 2021 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้ารอบ 14 ทีมสุดท้าย จำนวนทั้งสิ้น 3 ทีม ตามพื้นที่เป้าหมายในโครงการ ได้แก่ 1. ทีมพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม – ป้าไท้ คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ 2. ทีมศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ และ 3. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดการนำเสนอผลงานในพิธีลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสำหรับภูมิภาค (Reginal based Innovative Education Platform) และพิธีเปิดการประกวดแข่งขัน “Museum Pool Contest 2021 : จากวิถีชีวิตท้องถิ่น สู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับบริษัท ICDL Thailand จำกัด ได้ร่วมกันเพื่อ ร่วมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล และได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบวัดระดับมาตรฐานดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ICDL ในโอกาสนี้ ICDL ได้มอบได้รับมอบป้าย ICDL Accredited Test Centre ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานในการรับมอบป้าย ICDL Accredited Test Centre ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10


ความร่วมมือระหว่าง คณะและหน่วยงานภายนอก


ความร่วมมือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

  • MOU การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
  • MOU การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ กับ โรงพยาบาลสกลนคร
  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • บันทึกความร่วมมือ การเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร 100 เปอร์เซ็นต์
  • บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริม “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน”
  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 25 แผนพัฒนาระบบ ววน. ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
  • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 16 แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา
ติดต่อเรา