ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม ร่วมชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นครูของแผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นสู่สากลด้วยนวัตกรรม”

คำอธิบายวิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาของชุมชนท้องถิ่นและประเทศที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และนำสู่การถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมเข้าสู่สากลทั้งนี้ใช้นวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการตามพันธกิจ

ค่านิยมหลัก
“ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำหน้าที่ อย่างมีความสุข” (4 H’s, ประกอบด้วย Head, Heart and Hand for Healthy Organization)
Head หมายถึง ร่วมคิิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ได้ข้อสรุปทิศทางร่วมกัน
Heart หมายถึง มีจิตวิญญาณร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
Hand หมายถึง ร่วมทำ ร่วมทำหน้าที่ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจองค์กร
Healthy Organization หมายถึง องค์กรสุขภาพดี องค์กรแห่งความสุข
อัตลักษณ์

“บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”

เอกลักษณ์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส”

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
  3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
  5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

 

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล
  3. การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
  4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ