คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

chakrit@snru.ac.th

ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม

รองอธิการบดี

rattapon@snru.ac.th

ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

รองอธิการบดี

t_seetawan@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า

รองอธิการบดี

pornthep@snru.ac.th

ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

รองอธิการบดี

somboonckk@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม

รองอธิการบดี

ubonsin@snru.ac.th

ผศ.ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์

รองอธิการบดี

kongphope@snru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและการจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง

h.rueangrit@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

winita@snru.ac.th

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

oudomphon@snru.ac.th

ผศ. ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม

nonferrous@snru.ac.th

คณบดี

ผศ.ดร.วสันต์ ศรีหิรัญ

คณบดีคณะครุศาสตร์

edu_wason@snru.ac.th

ผศ.เพิ่มศักดิ์ ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

permsak.y@snru.ac.th

ผศ.ดร.พุฑฒจักร สิทธิ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

putthachak.y@snru.ac.th

ผศ.ดร.สามารถ อัยกร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

samart@snru.ac.th

ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

taradol.j@snru.ac.th

รศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

sawawoot.b@snru.ac.th

ผู้อำนวยการ

นายเกษม บุตรดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

kasem@snru.ac.th

อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

vutthipong@snru.ac.th

อาจารย์กรกช มาตะรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

korakot@snru.ac.th

ผศ.ดร.สาคร  อินทะชัย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

sakorn@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.พสุธา โกมลมาลย์

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

phasutha@snru.ac.th

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข

ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

surasak.s@snru.ac.th

ติดต่อเรา