หน่วยงาน

สภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยcouncil.snru.ac.th
สำนักงานอธิการบดีสำนักงานอธิการบดีpo.snru.ac.th
กองนโยบายและแผนกองนโยบายและแผนplan.snru.ac.th
กองกลางกองกลางgeneral.snru.ac.th
กองกลางงานบริหารทั่วไปga.snru.ac.th
กองกลางงานคลังtre.snru.ac.th
กองกลางงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์pr.snru.ac.th
กองกลางงานประกันคุณภาพการศึกษาeqa.snru.ac.th
กองกลางงานบริหารบุคคลและนิติการlps.snru.ac.th
กองกลางงานพัสดุinvent.snru.ac.th
กองกลางหน่วยตรวจสอบภายในiau.snru.ac.th
กองกลางงานอาคารสถานที่และยานพาหนะbuilding.snru.ac.th
กองกลางงานทรัพย์สินและรายได้inc.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษาsdd.snru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษางานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการdss.snru.ac.th
โรงเรียนวิถีธรรมโรงเรียนวิถีธรรมvithidham.snru.ac.th

คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์edu.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการfms.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการfmshrm.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชีfmsacc.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจfmscom.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์fmspad.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารการเงินfmsbk.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการตลาดfmstalad.snru.ac.th
คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์fmscat.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hms.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยhmsthai.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมhmstour.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์hmsis.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์hmslaw.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศhmseng.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาดนตรีhmsmusic.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาศิลปกรรมhmsart.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมศาสตร์hmsss.snru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยhusoccon.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมitech.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรมitecharct.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์elee.itech.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสาขาวิชาอุตสาหการและการผลิตproduct.itech.snru.ac.th
ศูนย์บริการศูนย์บริการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์scenterb.itech.snru.ac.th
ศูนย์บริการศูนย์บริการทางวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมscenterb.itech.snru.ac.th
ศูนย์บริการศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยีการผลิตและอุตสาหการscenterc.itech.snru.ac.th
คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรagt.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีsci.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์com.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเคมีchemistry.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาชีววิทยาbio.sci.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาฟิสิกส์physic.sci.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติmath.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพcph.snru.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมenvi.snru.ac.th
บัณฑิตวิทยาลัยสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยgrad.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำleadership.snru.ac.th
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษาedudevelop.snru.ac.th
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอนrci.snru.ac.th
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)สาขาวิชาฟิสิกส์physicsgrad.snru.ac.th
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาeddevelop.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)สาขาวิชาการบริหารการศึกษาadmin-edu.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนcurriculum.grad.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาresearch.grad.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษาinnovation.snru.ac.th
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์sciteach.snru.ac.th
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาstrategy.snru.ac.th
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรมindustrial.snru.ac.th
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์mpa.snru.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)สาขาวิชาฟิสิกส์mphysics.snru.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีist.snru.ac.th
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)สาขาวิชาชีพครูpteacher.snru.ac.th
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนmappm.snru.ac.th
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนacademic.snru.ac.th
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่admission.snru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาrdi.snru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกceae.snru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านครามkram.snru.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านหนองหารnonghan.snru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศarit.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมilac.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมงานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา (ศูนย์ภาษา)lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์ลาวศึกษาlao.lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์จีนศึกษาchina.lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์เวียดนามศึกษาvietnam.lgc.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์อาเซียนศึกษาaseanstudies.snru.ac.th
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมศูนย์ไทยศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ จังหวัดกวาตริ
ประเทศเวียดนาม
tsc.snru.ac.th
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูtdc.snru.ac.th
ศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยศูนย์จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยaec.snru.ac.th
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์scc.snru.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมatc.snru.ac.th
ศูนย์บริการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการศูนย์บริการธุรกิจคณะวิทยาการจัดการbsc.snru.ac.th
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปgeed.snru.ac.th
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปสังคมไทยกับโลกาภิวัฒน์pteacher.snru.ac.th
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนครcultural.snbs.snru.ac.th
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจubi.snru.ac.th
สภามหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยcouncil.snru.ac.th
สภาคณาจารย์และข้าราชการสภาคณาจารย์และข้าราชการsenate.snru.ac.th
สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัดสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัดcoop.snru.ac.th
โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นkingscience.snru.ac.th
ติดต่อเรา