งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

11 มิถุนายน 2566

กองนโยบายและแผน

8 มิถุนายน 2566

กองนโยบายและแผน

8 มิถุนายน 2566

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครูมืออาชีพ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญชวนศิษย์เก่ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

22 พฤษภาคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

19 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

18 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1 เมษายน 2566

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 มีนาคม 2566
1 2 3 4 30
ติดต่อเรา