ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4

คณะวิทยาการจัดการขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 844 ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4”

กำหนดการทดสอบ EPA Post – Test โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคาร 19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 042-970037