ตารางการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบหมายให้งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา สถาบัน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมที่ ๒ สอบวัดระดับ TOEIC ก่อนเรียนสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ อ่านเพิ่มเติม “ตารางการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2”

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4

คณะวิทยาการจัดการขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 844 ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ PLC สัญจรครั้งที่ 4”