มรสน. จัดประชุมครูแนะแนวการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 พร้อมกับจัดกิจกรรม SNRU Open House แนะแนวการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภััฏสกลนคร จัดการประชุมครูแนะแนวและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวยายโขง รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวถึงแนวทางการจัดการศึกษา พร้อมกับชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา และต่อด้วยการประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนโดยอาจารย์จากคณะทั้ง 6 คณะ โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรีียนในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม มุุกดาหาร บึงกาฬ และกาฬสินธู์เข้าร่วมการประชุุม ณ หอประชุมจามจุรี 1 และชมนิทรรศการ SNRU Open House แนะแนวการศึกษา ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

– เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSNRU

ติดต่อเรา