มรสน. จัดอบรม SIA และ SROI

วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม และ ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20
จากนั้นเป็นการบรรยาย แนวคิดและหลักการของการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงาน (SIA) กับงานพัฒนา การใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางสังคม (SIA) การใช้เครื่องมือแบบบูรณาการศาสตร์ และการกำหนดตัวชี้วัดทางด้านสังคม การใช้เครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) กับโครงการวิจัยและพัฒนา และ การแปลงคุณค่าทางสังคมเพื่อเตรียมคำนวนผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ฯลฯ โดย คุณเศรษฐภูมิ บัวทอง นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการโดยใช้โครงการต่างๆ เป็นกรณีศึกษา

– เพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3586923458207777

ติดต่อเรา