การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

        ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

                ข้อมูลพื้นฐาน  
  O1 โครงสร้างหน่วยงาน  
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร   
  O3 อำนาจหน้าที่  
  O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  
        1) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        2) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ.  2561 – 2564  
  O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  
      ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
    ที่อยู่
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร 47000
     โทรศัพท์
0 4297 0021, 0 4297 0094  โทรสาร 0 4297 0022
     อีเมล์
webmaster@snru.ac.th
 
        2) เพจเฟสบุ๊ค (FaceBook) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
                ข่าวประชาสัมพันธ์  
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
        1) ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ทั่วไป  
        2) ข่าวรับสมัครนักศึกษา  
        3) ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
        4) ข่าวทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
        5) ช่อง Youtube เผยแพร่ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        6) เพจเฟสบุ๊ค(FaceBook) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
  O8 Q&A  
        1) Q&A เชื่อมต่อไปยังเพจมหาวิทยาลัย  
        2) กระดานถามตอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
        3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง Facebook งานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  O9 Social Network  
        1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        2) เพจเฟสบุ๊ค(FaceBook) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        3) ช่อง Youtube เผยแพร่ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        4) Line@ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

                แผนดำเนินงาน

 

  O10 แผนดำเนินงานประจำปี  
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
                การปฏิบัติงาน  
  O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
        1) คู่มือประชาชนการใช้บริการมหาวิทยาลัย  
        2) คู่มือการปฏิบัติงานของกองกลาง  
        3) คู่มือปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
                การให้บริการ  
  O14 มาตรฐานการให้บริการ  
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
  O16 1) รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
        2) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  O17 E – Service  
        1) ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
           2) ระบบยืมคืน หนังสือออนไลน์  
        3) บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา  
        4) ระบบบริหารการศึกษา  

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

               แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

  O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน  
        1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
        2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
            (ก.บ.ม.)และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)  
        3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ   
        4) รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผน สงป.301  
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  
        1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
        2) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
                การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ   
  O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  O23 สรปุ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล

                การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

  O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   
          1) รายงานผลตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
          2) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน /
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน
 
          3) โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2561-2564  
          4) ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน R to R 61  
          5) ประกาศฯ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2560  
          6) คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

        ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

                การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
        1) บันทึกข้อความ ขออนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ  
        2) คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ  
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
        1) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://lps.snru.ac.thหัวข้อ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   
        2) ร้องเรียนผ่านทางE-mail (E-mail : natichai@snru.ac.th)  
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  
                การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
        1) สายตรงอธิการบดี  
        2) กระดานถามตอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
        3) ตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้คำแนะนำ ใน Youtube  สถาบันวิจัยฯ  
        4) ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ สถาบันวิจัยฯ  
        5) ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
        1) กระดานถามตอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
        2) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   
            และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
        3) รายงานประเมินผลมูนมังอีสาน  
        4) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

        ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

  O34 เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร  
        1) บันทึกข้อตกว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
        1) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  
        2) คำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        3) ภาพกิจกรรม (การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  
        4) การเผยแพร่ข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรม
 
            และค่านิยมสุจริต SNRU NEWS#3 22 January 2019 (5 นาทีที่ 8:25 – 10:05ข่าว SNRU NEWS  
            #3 22 January 2019   
                การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
        1) แนวทางการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
        2) นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
        3) เปลี่ยนชื่อ การเผยแพร่ข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมสร้าง
 
            วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต SNRU NEWS#3 22 January 2019 (5 นาทีที่ 8:25 – 10:05)  
        4) คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
        1) คำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        2) ภาพกิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริต  
        3) ข่าว SNRU NEWS#3 22 January 2019   
                แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี   
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   
        1) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน    
        2) รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
            “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”  
        3) รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
            สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
        4) กล่าวคำปฏิญาณตน การต่อต้านการทุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้ง 12 หน่วยงาน  
        5) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อ  
            ต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกล่าวคำปฏิญาณตน ทั้ง 12 หน่วยงาน  
        6) ภาพกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  
            ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
        7) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต  
            ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

       ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

                มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
  O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
  O43 มาตรการใหผ้ ู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
  O44 มาตรการส่งเสริมความโปรง่ ใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   
        1) หน้าหลัก “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ”  
        2) บันทึกข้อความ ขออนุมัติคู่มือการปฏิบัติงาน  
        3) คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ  
  O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
        1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
            ในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2561  
        2) บันทึกข้อความฯ ที่ ศธ 0542.01.03/290 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่องขอรายงานสรุปผลฯ  
            (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 – เมษายน 2562)  
  O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ