มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2024

               มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมการจัดอันดับจาก Times Higher Education Impact Rankings 2024 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบสูงต่อสังคม การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย THE Impact Rankings 2024 ประเมินจากบทบาทของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านงานวิจัย การบริหารหน่วยงาน งานบริการวิชาการ และการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) มีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 2,152 แห่ง จาก 125 ประเทศ ซึ่งในปี 2024 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลือกประเด็นประเมิน 4 ประเด็น ดังนี้
1. SDG 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
2. SDG 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
3. SDG 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
4. SDG 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายบังคับ)
              เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 Times Higher Education (THE) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) หรือ THE Impact Rankings ประจำปี 2024 ผลการจัดอันดับ โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้คะแนนรวม 46.6 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 1001+ ของโลก จาก 2,152 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และกลุ่มอันดับที่ 23 ร่วมของไทย
มีรายละเอียดผลการประเมิน แยกตามเป้าหมายดังนี้
1. SDG 15 อันดับที่ 201 – 300 ของโลก คะแนนรวม 55.2 จาก 100 คะแนน
2. SDG 2 อันดับที่ 301 – 400 ของโลก คะแนนรวม 49.4 จาก 100 คะแนน
3. SDG 7 อันดับที่ 601 – 800 ของโลก คะแนนรวม 41.5 จาก 100 คะแนน
4. SDG 17 อันดับที่ 1001+ ของโลก คะแนนรวม 39.9 จาก 100 คะแนน

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings

Sakon Nakhon Rajabhat University has participated in the Times Higher Education Impact Rankings 2024, which assesses universities’ efforts to support sustainable development goals and their significant impact on society. The THE Impact Rankings 2024 evaluates universities based on their roles in research, institution management, academic services, and teaching that respond to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). This ranking includes 2,152 higher education institutions from 125 countries worldwide. In 2024, Sakon Nakhon Rajabhat University chose to be evaluated on the following four SDGs:

1. SDG 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.
2. SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all.
3. SDG 15: Protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, manage forests sustainably, combat desertification, halt and reverse land degradation, and halt biodiversity loss.
4. SDG 17: Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development (mandatory goal).

On June 12, 2024, Times Higher Education (THE) announced the results of the 2024 Impact Rankings. Overall, Sakon Nakhon Rajabhat University scored 46.6 points, placing it in the 1001+ group globally out of 2,152 universities worldwide and in the 23rd group in Thailand.

The detailed evaluation results by SDG are as follows:
1. SDG 15: Ranked 201-300 globally with a total score of 55.2 out of 100.
2. SDG 2: Ranked 301-400 globally with a total score of 49.4 out of 100.
3. SDG 7: Ranked 601-800 globally with a total score of 41.5 out of 100.
4. SDG 17: Ranked 1001+ globally with a total score of 39.9 out of 100.

Source: [Times Higher Education Impact Rankings](https://www.timeshighereducation.com/impactrankings)

ติดต่อเรา