ข่าวเเละประกาศ

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์

11 มิถุนายน 2566

งานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

21 สิงหาคม 2566

งานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

21 สิงหาคม 2566

งานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

21 สิงหาคม 2566

งานทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

21 สิงหาคม 2566

การศึกษาใน มรสน.

พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลและสถิติ

0

คณะ

0

สำนัก

0

สถาบัน

0

บัณฑิตวิทยาลัย

0

หลักสูตร

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

บุคลากร

- ข้อมูล ณ วันที่ 01/04/2566