Slide
PlayPlay

ข่าวเเละประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

23 มีนาคม 2566

การศึกษาใน มรสน.

พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลและสถิติ

0

คณะ

0

สำนัก

0

สถาบัน

0

บัณฑิตวิทยาลัย

0

หลักสูตร

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

บุคลากร

- ข้อมูล ณ วันที่ 01/04/2566