หัวข้อข่าว

ขอเชิญร่วมโครงการเก๋ายกก๋วนชวนกันเที่ยว

ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปิดปรับปรุง เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

ประกาศเรื่องปิดปรับปรุง ดูแล รักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญเข้าร่วมงานการสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนงทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม”

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบ สถานที่สอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาปี 3-4

ประกาศปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ