งานอนามัยและสุขาภิบาล มรสน. จัดกิจกรรมอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา

งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สู่การเป็นผู้มีจิตอาสา ในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ม.ราชภัฏสกลนคร ซึ่งในวันแรกเป็นพิธีเปิด โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี กล่าวเปิดงาน และ นางสาวศันสนีย์  สุดทอง หัวหน้างานอนามัยและสุขาภิบาล กล่าวรายงาน  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉพาะการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR/AED การแก้ไขทางเดินหายใจอุดกั้น (Choking) ในเด็กและผู้ใหญ่ การจัดท่าพักฟื้นให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์     ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนสามารถดูแลตนเอง และดูแลคนรอบข้างได้เบื้องต้น ก่อนที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลและช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคนั้นลงได้ โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาจากหอพักใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งหมดจำนวน ๖๐ คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอากาศอำนวย

ลิงค์ภาพ https://www.facebook.com/media/set?vanity=PRSNRU&set=a.3577914662441990

ติดต่อเรา