SNRU NEWS (Ep.195) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 23 พฤษภาคม 2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 23 พฤษภาคม 2566
( ข่าว 1 ) กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนา ผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะอย่างมืออาชีพ ปีการศึกษา 2566
( ข่าว 2 ) สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. อบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคลกรสายสนับสนุน
( ข่าว 3 ) มรสน. ร่วมพิธีเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน ตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานฯ เคลื่อนที่ ครั้งที่ 162
(ข่าว 4 ) มรสน. และ ตชด.23 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาครู