SNRU NEWS (Ep.193) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 9 พฤษภาคม 2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 9 พฤษภาคม 2566
(ข่าว 1 ) มรสน.จัดอบรมสร้างความเข้าใจการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565
(ข่าว 2 ) มรสน. รายงานตัว นศ.ใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566
(ข่าว 3 ) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มรสน. จัดการประชุมกลุ่มสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร เตรียมความพร้อมในการประเมินสถานศึกษาฯ”

ติดต่อเรา