SNRU NEWS (Ep.194) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 16 พฤษภาคม 2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 16 พฤษภาคม 2566
( ข่าว 1 ) มรสน.จัดการอบรม “อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม”
( ข่าว 2 ) สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. จัดอบรมด้านการวิจัย การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย
( ข่าว 3 ) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มรสน. จัดการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร เตรียมความพร้อมในการประเมินฯ”
(ข่าว 4 ) มรสน.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักใน ปีการศึกษา 2566

ติดต่อเรา