มรสน. จัดการอบรม “อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม”

มรสน. จัดการอบรม "อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม"
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และ อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20 
	กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม และได้เรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือของวิศวกรสังคม ตลอดจนให้อาจารย์และบุคลากร สามารถให้คำปรึกษาในการลงพื้นที่ชุมชน และทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้
	สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนา Soft Skill ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับนักศึกษา ผ่านการฝึกใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม ในการลงไปศึกษาค้นหาทุนของชุมชน ปัญหาของชุมชน ความต้องการของพื้นที่ ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
ติดต่อเรา