SNRU NEWS (Ep.192) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU NEWS May 2nd, 2023

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2 พฤษภาคม 2566

(ข่าว 1 ) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สังเคราะห์บทเรียนสู่การสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการเกษตรสร้างมูลค่าเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน”

(ข่าว 2 ) มรสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชา

(ข่าว 3 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยเกษตรอินทรีย์

(ข่าว 4 ) ทีมนักวิจัย มรสน. คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรม ในงาน Invention Geneva ครั้งที่ 48

ติดต่อเรา