SNRU NEWS (Ep.191) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 25 เมษายน 2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 25 เมษายน 2566
(ข่าว 1 ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรสน. จัดอบรมผสมเทียมโค รุ่นที่ 5
(ข่าว 2 ) มรสน. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2
(ข่าว 3 ) มรสน. จัดอบรมสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)