SNRU NEWS (Ep.189) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3 เมษายน 2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3 เมษายน 2566
(ข่าว 1 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรสน. จัดกิจกรรม “เคมีวิชาการครั้งที่ 10”
(ข่าว 2 ) เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการร่วมกันจัดโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(ข่าว 3 ) มรสน. จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ทางด้านธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา