SNRU NEWS (Ep.188) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 28 มีนาคม 2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 28 มีนาคม 2566
(ข่าว 1 ) มรสน.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการประเมินการสอน ฯ
(ข่าว 2 ) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา SRC SNRU 2023
(ข่าว 3 ) มรสน.จัดอบรมการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
(ข่าว 4 ) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มรสน. จัดกิจกรรมอบรม การทำน้ำยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(ข่าว 5 ) มรสน.จัดอบรม “การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง”