สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา SRC SNRU 2023

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา SRC SNRU 2023
วันที่ 22 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา (Student Research Conference Sakon Nakhon Rajabhat University 2023) หรือ SRC SNRU 2023 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน ในงานนี้มีผลงานวิจัยของนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอทั้งสิ้น 20 เรื่อง แบ่งเป็น การนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 11 เรื่อง การนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 9 เรื่อง โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัล Oral Presentation Award ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม Semi-Control 
ผู้นำเสนอ กุลธิดา ลอยฟ้า
ชลิดา แก้วอุ่นเรือน
ปานวาด เจริญชัย
กัลยารัตน์ สารสุวรรณ์
จุไรรัตน์ บัวอ่อน
ทราวดี นานาวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุริยะ ประทุมรัตน์
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยการใช้เพลงสำหรับเด็ก 
ผู้นำเสนอ สุภาวิดา กุดวงค์แก้ว
สุธิษา มาลาจันทร์
พิชชาภา สายสุดใจ
ธัญชนก โสมศรีแพง
ธณัฏฐา ทองอันตัง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนงลักษณ์ หนูหมอก
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานวิจัยเรื่อง การประดิษฐ์ชิฟอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกฟิล์มบางของ Fe-Sb-Ti
ผู้นำเสนอ เกียรติภูมิ แสนโสม
ชาญณรงค์ ประเสริฐสังข์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด
สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัล Poster Presentation Award ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การเงินการคลัง โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับบอร์ดเกมการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้นำเสนอ อัมพร รักดี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดณาวงศ์
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสกลทวาปี จังหวัดสกลนคร
ผู้นำเสนอ ศศิประภา พลซา
มัลลิกา สาขามุละ
มัชรีพร จันทร์หา
ปิยะธิดา ติงมหาอินทร์
รุ่งตะวัน ทวายตาคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นนทวรรณ แสนไพร
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กระบวนการในการตรากฎหมาย โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
ผู้นำเสนอ กิตติญา คำงาม
ดาลิณี มหาวงศ์
นลินนิภา ฮังกาสี
เทพศิลป์ โคตรอาษา
ศิริรัตน์ เศวตวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.นนทวรรณ แสนไพร
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

	จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัล Oral and Poster Presentation Award มอบรางวัลและกล่าวปิดงาน โดย ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล

ลิงค์ภาพ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3585341115032678
ติดต่อเรา