จัดอบรมการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

มรสน. จัดอบรมการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
	
	วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบหลักสูตรตรมแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์" (Outcome-based education; OBE) ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และ อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวรายงาน 

	การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรในปีงบประมาณ 2566 ได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE และดำเนินการวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะโดยวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและรองรับประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และการปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE พร้อมทั้งการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะร่างหลักสูตร ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา หลักสูตรในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 19 หลักสูตร ได้นำหลักสูตรเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตรตามกระบวนการต่อไป

ลิงค์ภาพ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSNRU&set=a.3584628358437287

ติดต่อเรา