SNRU NEWS (Ep.187) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 20 มีนาคม 2566

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 20 มีนาคม 2566
(ข่าว 1 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรสน. ลงพื้นจัดโครงการ “การใช้นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน” ชุมชนบ้านวาใหญ่ อ.อากาศอำนวย
(ข่าว 2 ) มรสน. ร่วมต้อนรับ กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะ
(ข่าว 3 ) มรสน. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565