SNRU NEWS (Ep.186) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 13 มีนาคม 2566
(ข่าว 1 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรสน. ลงพื้นที่จัดกิจกรรม Open House รร.นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
(ข่าว 2 ) งานอนามัยและสุขาภิบาล มรสน. จัดกิจกรรมอบรมด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา
(ข่าว 3 ) มรสน. จัดประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนเกณฑ์ AUN-QA สู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”

ติดต่อเรา