SNRU NEWS (Ep.185) ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวสารความเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 8 มีนาคม 2566

(ข่าว 1 ) ศูนย์ DSS มรสน. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา รร.โสตศึกษา จ.ร้อยเอ็ด จ.อุดรธานี และ จ.มุกดาหาร
(ข่าว 2 ) มรสน. จัดประชุมสัมมนา “ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร”
(ข่าว 3 ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรสน. จัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร Non Degree
(ข่าว 4 ) มรสน. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
(ข่าว 5 ) ศูนย์ฯ อพ.สธ. จัดฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/66