SNRU NEWS (Ep.181) ข่าวสารความเคลื่อนไหว ม.ราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์ UBI SNRU จัดกิจกรรมตลาดนัดผู้ประกอบการรุ่นใหม่
มรสน.จัดอบรมแนวทางการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
มรสน. และ อ.กุดบาก พร้อม 7 ภาคีฯ ร่วม Kick-off โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
มรสน. จัดอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคม โครงการพัฒนา Soft Skills รุ่นที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัย มรสน. ร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2566 พร้อมรับ“รางวัลประกาศเกียรติคุณ