SNRU NEWS (Ep.180) ข่าวสารความเคลื่อนไหว ม.ราชภัฏสกลนคร

SNRU NEWS (Ep.180) ข่าวสารความเคลื่อนไหว ม.ราชภัฏสกลนคร 30 ม.ค. 66

ชมรมนักศึกษาหอพักใน กองพัฒนานักศึกษา มรสน. จัดโครงการค่ายคนดีจิตสาธารณะนักศึกษาหอพัก
มรสน. จัดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า ฺU2T for BCG
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการแนะแนว สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมอบรม