ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการโครงการพัฒนา / ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ /บริการ / คุณภาพชีวิตของ ชุมชนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการโครงการพัฒนา / ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ /บริการ / คุณภาพชีวิตของ ชุมชนท้องถิ่น ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม จํานวน 20 โครงการ

โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

นิรุตย์ 098-8260226

ชัยมงคล 082-2083887

ติดต่อเรา