ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Sakon Nakhon Rajabhat University Announcement Subject : Policy of Non-Acceptance of Gifts in Connection with Duties (No Gift Policy) Fiscal Year 2024

“บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่”

ดูขนาดเต็มหน้าจอ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้น เป็นการประชุมสัมมนา เรื่อง ค่านิยมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีแก่องค์กร “No Gift Policy” โดย ผศ.ดร ไวรุจน์ อิ่มโพ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นเป็นการบรรยาย โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ปปช.จังหวัดสกลนคร นายสัญญา แก่นจำปา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ มีผู้สนเข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ม.ราชภัฏสกลนคร กว่า 100 คน

ติดต่อเรา