เครื่องหมายการค้า “ภูมิภัฏ (BHUMBHAT)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พัฒนาเครื่องหมายการค้า “ภูมิภัฏ (BHUMBHAT)” เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและงานวิชาการของ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขทะเบียน 211105809 ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ครอบคลุมรายการสินค้า 13 ประเภท ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ กระเป๋าถือลำลอง กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เงิน กระเป๋าหิ้ว ป้ายชื่อติดกระเป๋าเดินทาง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ และรองเท้า“ภูมิภัฏ” เป็นการรวมกันของคำว่า ภูมิ แทนความหมาย ท้องถิ่น และปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่วนหนึ่งว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และ “การฟื้นฟูภูมิปัญญาด้วยภูมิรู้ เสริมสร้างภูมิสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”รวมถึง “ความภาคภูมิใจในการพัฒนาต่อยอดวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา”
ภัฏ แทนความหมาย ราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

ติดต่อเรา