การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 736 เข้าชม

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล           ช่องทางการเผยแพร่
 O1 โครงสร้าง โครงสร้างมหาวิทยาลัย
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 O3 อำนาจหน้าที่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ดาวน์โหลด
 O4 นยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี
พ.ศ.  2561 – 2564 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
 O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1. กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่
1) พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวงฯ/ ประกาศกระทรวงฯ
2) ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
2. ระบบสืบค้นกฎหมาย ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่
1) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (แยกเป็นหมวดหมู่)
2) ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ (แยกเป็นรายปี)
3) กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4) กฏหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุ
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. ข่าวเเละประกาศมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา ดาวน์โหลด
3. ประกาศแผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
4. ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวทุนวิจัย ดาวน์โหลด
5. ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน ดาวน์โหลด
6. ประกาศการรับสมัครงานโครงการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
7. สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ดาวน์โหลด
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A 1) ระบบสายตรงถึงอธิการ
  2) Q&A เชื่อมต่อไปยังเพจมหาวิทยาลัย  https://www.facebook.com/snruthailand/มีผู้ตอบคำถามได้แก่
2.1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.2 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
2.3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. https://www.snru.ac.th/เมนูศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4. สถิติการตอบคำถามใน Social Media
ดาวน์โหลด
 O9 Social Network 1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2) เพจเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3) ช่อง Youtube เผยแพร่ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4) ข้อมูลติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5) อีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร webmaster@snru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

 O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด
3. รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
การปฏิบัติงาน
 O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. คู่มือการปฏิบัติงานกองกลาง ดาวน์โหลด
2. คู่มือปฏิบัติงานสำนักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
3. วิธีดำเนินการมาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
4. คู่มือปฎิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานวิจัย กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
5. มาตรฐานการปฏิบัติงานกองกลาง/งานบริหารบุคคลและนิติการ ดาวน์โหลด
การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือประชาชนการใช้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับปรับปรุง)
 O15 ้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการ ทั้งหมดแยกตามคณะ 
O16
ายานผลการสำรวจความพึงอใจการให้บริการ รายงานความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการภาครัฐผู้มาใช้บริการ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร ทั้งหมดแยกตามประเภทการให้บริการเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ เปิดใช้งานระบบเรียกคิว ดาวน์โหลด
 O17 E – Service 1) ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
2) ระบบแจ้งชำระค่าสมัครออนไลน์
3) ระบบยืมคืน หนังสือออนไลน์
4) บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
5) ระบบบริหารการศึกษา
6) ระบบทุนสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย
7) บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
8) ระบบขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
9) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ิดาวน์โหลด
1. แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน 1.  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 
– รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รายเดือน
– สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
– รายงานการประชุม ก.บ.ม./ก.บ. ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการรายเดือนต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.) และเผยแพร่รายงายผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายเดือนผ่านเว็บไซต์กองนโยบายและแผน  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564

2. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

3. มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติราชการในระบบบริหารจัดการโครงการ โดยบันทึกสถานะ การดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาสหรือเมื่อดำเนินงานโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง Upload โครงการฉบับสมบูรณ์ ในระบบบริหารจัดการโครงการ  ดาวน์โหลด

4. ประชุมติดตามการดำเนินการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ดาวน์โหลด

O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
1.  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
– รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายเดือน
– สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
– สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2563)

2. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ดาวน์โหลด

3. มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติราชการในระบบบริหารจัดการโครงการ โดยบันทึกสถานะการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาสหรือเมื่อดำเนินงานโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง Upload โครงการฉบับสมบูรณ์ ในระบบบริหารจัดการโครงการ ดาวน์โหลด

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด ได้แก่
1) แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2)  แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดได้แก่
1) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2) ประกาศเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและ
การเปิดเผยราคากลาง
3) ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่  งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา ดาวน์โหลด
O24
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
1. รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยการรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ต่อหัวหน้าส่วนราชการเป็นรายไตรมาส ดาวน์โหลด
2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เข้าเว็บไซต์หน้าหลักของงานพัสดุ /หัวข้อ : รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/ คลิกเลือกเรื่อง : การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด
2. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 ดาวน์โหลด
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) โครงการที่ดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   2)การวางแผนกำลังคน   3) การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน   4)การพัฒนาบุคลากร
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ)   5) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
6) การบรรจุและการแต่งตั้ง   7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน   8) การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
ดาวน์โหลด2. ภาพจัดอบรมหลักการออกแบบรายละเอียดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพื่อตอบเป้าหมายของโครงการและแนวทางในการเก็บข้อมูล วันที่ 18-19 มกราคม 2564 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ดาวน์โหลด3. วันที่ 5 – 8 มีนาคม 2564 งานบริหารบุคคลและนิติการ โดย นางสาวประภัสสร พองผาลา และนางสาวกานต์ชนก ปทุมเพชร เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ รุ่นที่ 1 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  ดาวน์โหลด4. วันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดาวน์โหลด
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด

1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร/บรรจุและแต่งตั้ง
2) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
3) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) ประเมินต่อสัญญาจ้าง
5) หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการ
6) ระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี  รายงานผลตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดาวน์โหลด1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ3. คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนฯ
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1. ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลด
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 1. รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด

2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนฯ/การป้องกันการทุจริตฯ/การรับสินบน รอบที่ 1/2564 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64) ดาวน์โหลด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1) เพจเฟสบุ๊ค(FaceBook) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
2) สายตรงถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
3) เพจเฟสบุ๊คสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
4) Youtubeสถาบันวิจัยฯ ดาวน์โหลด
5) เฟสบุ๊คแฟนเพจ สถาบันวิจัยฯ ดาวน์โหลด 
6) เพจเฟสบุ๊คแนะแนวการรับเข้านักศึกษา ดาวน์โหลด
7) ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ดาวน์โหลด
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2. ภาพเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด
3. ภาพเวทีเสวนาชี้แจงกรอบการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในวัน ที่ 8 มกราคม 2564  ดาวน์โหลด
4. เวทีเสวนาทิศทาง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด
5. ประชุมถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 4ปี และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
6. ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
7. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ร่าง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing  University) เพื่อระดมแนวคิดในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
9. รายงานการดำเนินโครงการ “จัดเวทีเสวนา เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” เรื่อง “หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและการทำสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์” (รวมถึงผู้บริหารตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย) เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดาวน์โหลด
10. ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏสกลนคร จัดเวทีเสวนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ฯ ณ หอประชุมจามจุรี 1  ม.ราชภัฏสกลนคร   ซึ่งเผยแพร่โดยงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
11. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการรับเรื่องร้องเรียนฯ (ออนไลน์) ดาวน์โหลด
12. สายตรงถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ออนไลน์) ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  O34 เจตจำนงสจุริตของผู้บริหาร

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลด

2. คำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

3. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด

4. ภาพกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกิจกรรม ดังนี้  ดาวน์โหลด

    (1) ถ่ายทอด ชี้แจง สื่อสารรายละเอียดตามความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และมอบป้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อนำไปรณรงค์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับบุคลากร และนำไปปิดประกาศ ณ ส่วนราชการ นั้น ๆ

   (2) กล่าวคำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร       (3) การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.(ข่าว/ภาพเคลื่อนไหวจากSNRU NEWS) การดำเนินการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 “คณะผู้บริหาร มรสน. MOU ความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2564” ดาวน์โหลด

  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีผู้บริหารทุกส่วนราชการลงนามในบันทึกข้อตกลงข้างต้น ดาวน์โหลด

2. ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้     เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอหน่วยงานภาครัฐ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ดาวน์โหลด

   (1) ถ่ายทอด ชี้แจง สื่อสารรายละเอียดตามความในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และมอบป้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อนำไปรณรงค์ สื่อสาร สร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวกับบุคลากร และนำไปปิดประกาศ ณ ส่วนราชการ นั้น ๆ     
    (2) กล่าวคำปฏิญาณตนการต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     
    (3) การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดาวน์โหลด

3. (ข่าว/ภาพเคลื่อนไหวจาก SNRU NEWS )
การดำเนินการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 “คณะผู้บริหาร มรสน. MOU ความร่วมมือการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด

4. (ข่าว/ภาพเคลื่อนไหวจาก SNRU NEWS นาทีที่ 3.13) อธิการบดีและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 1. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
2. นโยบายการบริหารความเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
3. แนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1. แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดาวน์โหลด 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 140/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลด 4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38 การเสริม สร้างวัฒนธรรมองค์กร 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
ดาวน์โหลด2. คำปฏฺิญาณตนการต่อต้านการทุจริต
ดาวน์โหลด3. การดำเนินการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 25644. ข่าวการดำเนินการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ  6 เดือน ดาวน์โหลด

  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

2. มาตรการขับเครื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

  O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลด