การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล           ช่องทางการเผยแพร่
 O1 โครงสร้าง โครงสร้างมหาวิทยาลัย
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 O3 อำนาจหน้าที่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ดาวน์โหลด
 O4 นยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 
3) แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 1.ข้อมูลติดต่อ
2.ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
3.โทรศัพท์ : 0 4297 0021, 0 4297 0094
4.โทรสาร : 0 4297 0022
5.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : webmaster@snru.ac.th
6.เพจเฟสบุ๊ค (Facebook) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7.แผนที่เเละแผนผังมหาวิทยาลัย
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แก่
1) พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวงฯ/ ประกาศกระทรวงฯ
2) ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ2.ระบบสืบค้นกฎหมาย ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่
1) กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน (แยกเป็นหมวดหมู่)
2) ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ (แยกเป็นรายปี)

3. กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

4. กฏหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุ

 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1. ข่าวเเละประกาศมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
2. ข่าวรับสมัครนักศึกษา ดาวน์โหลด
3. ประกาศแผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
4. ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวทุนวิจัย ดาวน์โหลด
5. ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน ดาวน์โหลด
6. ประกาศการรับสมัครงานโครงการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
7. สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง ดาวน์โหลด
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A 1) ระบบสายตรงถึงอธิการ
  2) Q&A เชื่อมต่อไปยังเพจมหาวิทยาลัย  https://www.facebook.com/snruthailand/มีผู้ตอบคำถามได้แก่
2.1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2.2 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
2.3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. https://www.snru.ac.th/เมนูศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4. สถิติการตอบคำถามใน Social Media
ดาวน์โหลด
 O9 Social Network 1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2) เพจเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3) ช่อง Youtube เผยแพร่ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4) ข้อมูลติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5) อีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร webmaster@snru.ac.th

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

 O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระเบียบวาระงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกเดือน
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 

3. รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค

การปฏิบัติงาน
 O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. คู่มือการปฏิบัติงานกองกลาง ดาวน์โหลด
2. คู่มือปฏิบัติงานสำนักส่งสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด
3. วิธีดำเนินการมาตรฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
4. คู่มือปฎิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานวิจัย กองนโยบายและแผน ดาวน์โหลด
5. มาตรฐานการปฏิบัติงานกองกลาง/งานบริหารบุคคลและนิติการ ดาวน์โหลด
การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือประชาชนการใช้บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับปรับปรุง)
 O15 ้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการ ทั้งหมดแยกตามคณะ 
O16
ายานผลการสำรวจความพึงอใจการให้บริการ รายงานความพึงพอใจต่อการมาใช้บริการภาครัฐผู้มาใช้บริการ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและงานคลัง ม.ราชภัฏสกลนคร ทั้งหมดแยกตามประเภทการให้บริการเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ เปิดใช้งานระบบเรียกคิว ดาวน์โหลด
 O17 E – Service 1) ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
2) ระบบแจ้งชำระค่าสมัครออนไลน์
3) ระบบยืมคืน หนังสือออนไลน์
4) บริการอีเมล์สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
5) ระบบบริหารการศึกษา
6) ระบบทุนสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย
7) บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin
8) ระบบขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
9) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (DRMS)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1. แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565    
– รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นรายเดือน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 – เมษายน 2565      – รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระเบียบวาระงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ทุกเดือน
– สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
O20
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
– รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 256 เป็นรายเดือน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองนโยบายและแผน – สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2564)
ติดต่อเรา