บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 8
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 2 ธ.ค. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ)สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559เหมาะสำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ที่ขาดทักษะด้านเทคนิคการทำวิจัย

– เอกสารเเนะนำหลักหลักสูตร

 

ติดต่อเรา