การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

รูปแบบบทคัดย่อ – Download

ปฏิทินการดำเนินการ

วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
แจ้งผลการพิจารณาเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า 30 มิถุนายน 2560
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2560
ส่งผลการประเมินบทความ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ผู้นำเสนอบทความ 5 สิงหาคม 2560
ผู้นำเสนอบทความส่งบทความที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ตามคำแนะนำของผู้รงคุณวุฒิ 15 สิงหาคม 2560
การประชุมวิชาการและวิจัย 26 สิงหาคม 2560

ร่วมส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้ที่ e-mail: husoccon@snru.ac.th

กลุ่มการนำเสนอ

 1. ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
 2. วัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. วรรณกรรมศึกษา วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีท้องถิ่น
 4. ปรัชญาและศาสนา
 5. จิตวิทยา
 6. ศิลปศึกษา ศิลปกรรมศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์
 7. ประวัติศาสตร์
 8. นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
 9. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 10. การบริหารและการจัดการ เศรษฐศาสตร์
 11. การท่องเที่ยว การโรงแรมและนันทนาการ
 12. บรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. สาขาวิชาอื่นๆ หรือสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ประสานงาน
อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ โทรศัพท์มือถือ 081 – 768 6816
อาจารย์นภาไล ตาสาโรจน์ โทรศัพท์มือถือ 081 – 060 3218
นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลี โทรศัพท์มือถือ 081 – 21088751

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์/ โทรสาร : 042-744014

ติดต่อเรา