ประกาศสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 วันจันทร์ ที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้อง 1134 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59

ประกาศสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 วันจันทร์ ที่ 1 พ.ค. 2560 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้อง 1134 ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา