แจ้งผู้สมัครที่สมัครในสาขาวิชาไม่เปิดสอน ดำเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

แจ้งผู้สมัครที่สมัครในสาขาวิชาไม่เปิดสอน ดำเนินการเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)หากไม่ประสงค์เปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ ให้นำใบเสร็จค่าสมัครติดต่อรับเงินคืนได้ที่ งานคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลือกสาขาใหม่ กศป

ติดต่อเรา