มรสน. ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “จากเกลือถึงสกล สู่สกลไม่เก่า”

วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ เทศบาลนครสกลนคร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร หอการค้าจังหวัดสกลนคร และชาวชุมชนในเขตพื้นที่เขตเมืองเก่า จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า “จากเกลือถึงสกล สู่สกลไม่เก่า” ณ ย่านเมืองเก่าสกลนคร คุ้มกลางธงชัย อ.เมือง จ.สกลนคร มีพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 โดย นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นายเสงี่ยม พ่อธานี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยว และ อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้

สำหรักการจัดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าสกลนคร “จากเกลือถึงสกล สู่สกลไม่เก่า” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเขตเมืองเก่าสกลนครด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อทดลองพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ผ่านแนวคิดเสรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในเขตพื้นที่เมืองเก่า ภายใต้ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการสกลไม่เก่า นิทรรศการเกลือสินทรัพย์ กิจกรรมทางศิลปะแนว street การแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย การออกร้านแสดงสินค้าทางวัฒนธรรม กิจกรรม Life Style ทางวัฒนธรรม โดยกิจกรรมจัดครอบคลุมเขตพื้นที่คุ้มกลางธงชัย และเขตเมืองเก่าสกลนคร นอกจากนี้ยังมีรถรางคอยให้บริการตลอดการเที่ยวชมเมือง

โดยทุกกิจกรรมในพื้นที่การจัดงานในครั้งนี้ล้วนเป็นการนําเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองเก่ามาพัฒนายกระดับและ
ร้อยเรียงเล่าเรื่องใหม่ ผ่านแนวคิดเรื่องการสร้างสรรค์ เพื่อนําเสนอความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการพัฒนาเมือง

ติดต่อเรา