มรสน. ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 20

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจโทพัฒนวุธ อังคะนาวิน ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม 19213 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สิน ทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล แทนการฟ้องคดี และเพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลูกหนี้สถาบันการเงิน ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ประชาชนทั่วไป คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลักษณะกิจกรรม จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และประนอมหนี้ จัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ให้ความรู้โดยวิทยากร ผ่านกระบวนการเสวนา ให้บริการคลินิกแก้หนี้ (นิรนาม) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้

โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายศราวุธ คงยืน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การให้ความช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหนี้สินและการอำนวยความยุติธรรม” โดยวิทยากรจากศาลจังหวัดสกลนคร นายเกียรติยศ ภูธรศรี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร นายประดิษฐ์ รักกิจ ตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด นางอุมาพร แพรประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และหนี้ กยศ. และ วิทยากรผู้ดำเนินการเสวนา นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อเรา